วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านกำพี้  คือ......................

  "โรงเรียนบ้านกำพี้ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รักความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


Comments