กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นายเกฤษณพล            สุติยะวัน             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                ประธานกรรมการ

2.  นางนงค์ลักษณ์            สุวรรณสิงห์          ผู้แทนผู้ปกครอง                                     กรรมการ

3.  นายสาเมธ                 มังคละไชยา          ผู้แทนครู                                             กรรมการ

4.  นายเซียง                   ศรีบุรินทร์            ผู้แทนองค์กรชุมชน                                 กรรมการ

5.  นายไพโรจน์               นนท์ศรีภักดี          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ

6.  นางสุภาวดี                พงษ์สุพรรณ          ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

7.  นายทวนทอง              ม่วงจำปา             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา               กรรมการ

8.  นายสังวาล                วงศ์คำโสม            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

9.  นายไกรยุทธ               พั้วสุข                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการและเลขานุการ                           

Comments