ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านกำพี้  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม  2501  ตามคำสั่งของนายอำเภอเมืองเลย  โดยราษฎรหมู่บ้านกำพี้ร่วมกันสร้างอาคารขึ้นมุงหลังคาด้วยฟาก  และพื้นฟากโดยใช้ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ  500  บาท  โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  27  เดือนพฤษภาคม  2501  โดยมี  นายสง่า  จันทนา  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  เป็นประธาน  โรงเรียนเปิดเรียนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนทั้งหมด  32  คน  มีนายคำภา  ศรีปูนะ  เป็นครูสอนและเป็นครูใหญ่

พ.ศ.  2503  ได้ต่อเติมอาคารเรียนอีก 1 ห้องเรียนโดยการบริจาคของราษฎร  มีนายคูณ  ศรีจำปา  ผู้ใหญ่บ้าน  ใช้เงินงบประมาณ  300  บาท

ปัจจุบัน  นายไกรยุทธ   พั้วสุข  เป็นอำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านกำพี้  โรงเรียนบ้านกำพี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จัดการศึกษา  2  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3  ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และโรงเรียนเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่  โดยอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านกำพี้เป็นที่จัดประสบการณ์  มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน

Comments